Sociologi Ekonomi
 
"När Alhambra-biblioteket besjälas av sådan entusiasm och lidelse för kunskap utgör det en stor tillgång för den svenska allmänheten, som annars är sorgligt svältfödd på god populärvetenskaplig litteratur."
(Staffan Bergsten, Upsala Nya Tidning)
Collection Que sais-je? eller Vad vet jag om - serien är jordens för närvarande mest omfattande uppslagsverk som vad omfånget av faktatext beträffar är mer än dubbelt så innehållsrik som t ex Encyclopedia Britannica. Delar av verket har översatts till fler än 40 språk.   Läs mer...
För beställningar eller frågor:


E-post order@alhambra.se

Adress:
Alhambra Förlag,
Stävievägen 31,
244 66 Furulund
 
 
 

Germanfolkens erövring av romarriket

av Pierre Riché & Philippe le Maître
Hft 155 sidor
Övers. C G Liungman
Bok

» 170:-

För en invånare i Romarriket var en barbar en människa som talade ett obegripligt språk och tillhörde ett fortfarande primitivt folkslag. Så t.ex. bergsbor och nomader i Nordafrika, alanerna vid Svarta havet och kelterna i Britannien förblev "barbarfolk" för romarna, som uppfattade dem som hot mot den civiliserade världen.

Etruskerna

av Dominique Briquel
Hft 120 sidor
Övers. Pär Svensson
Bok

» 189:-

I början av första årtusendet före vår tideräkning utvecklade etruskerna den första högtstående civilisationen på italiska halvön, en civilisation som snabbt trängdes ut när romarriket expanderade. I dag känner vi den bara genom arkeologiska fynd i Toscana och dess omgivningar. Fynden vittnar om en fascinerande värld som ännu omgärdas av mystik: trots ett digert arbete av generationer av forskare är många frågor fortfarande ofullständigt besvarade. Bland annat har vi inte på långa vägar lyckats tyda det etruskiska språket. I den här boken ges en sammanfattning av det vi vet om etruskerna i dag, framför allt om deras härkomst och språk.

Geopolitik

av Alexandre Defay
Hft 128 sidor
Övers. Pär Svensson
Bok

» 140:-

  När de första staterna grundades på 3000-talet f.Kr. fick det geografiska rummet en politisk dimension. Rummet formades och avgränsades inte längre enbart av naturens och befolkningarnas variationer, utan även av det maktspel som förekom mellan rivaliserande statsbildningar. Territoriet blev arena och insats i ett spel om kontrollen över strategiska land- och sjöförbindelser, livsviktiga naturtillgångar och över symbolladdade områden och platser.

Denna vetenskaps början solkades av dess kopplingar till Tredje riket och dess allierade, men i dag ger geopolitiken en ny bild av världen genom att beskriva och förklara kampen om faktiska och imaginära territorier med hjälp av de verktyg och teorier som tas upp i den här boken.

Alexandre Defay är bistånds- och kulturrådgivare vid franska ambassaden i Stockholm. Han har varit lektor i geografi och lärare och forskare vid École normale supérieure (Paris). Mellan 1996 och 2000 var han kulturell och vetenskaplig rådgivare vid franska ambassaden i Israel och senare diplomatisk rådgivare åt den franske forskningsministern (2000-2002).


Den amerikanska kulturen

av JEAN-PIERRE FICHOU
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Eva Backelin
Bok 19

» 122:-

  Den amerikanska kulturen förefaller oföränderlig: om amerikanerna någon gång avviker från de traditionella idealen, återvänder de alltid till den rätta läran. Denna lyckas de – tack vare styrkan i ekonomin – påtvinga andra länder som, ibland motvilligt, dras i deras kölvatten. I denna bok beskrivs huvuddragen av "the American way of life", så som de utvecklats under landets 200-åriga historia.

Jean-Pierre Fichou är professor vid Caens universitet.


"Boken är lättläst och ger läsaren många värdefulla insikter om amerikanskt samhällsliv. Den har ingen tydlig politisk tendens utan analyserar i stället för att lovprisa eller fördöma. Översättningen förefaller välgjord."

Sven Ove Hansson, BTJ, Sambindningen.


"Författaren förefaller vara mycket kunnig på sitt område, liksom de andra författare vilka skriver i denna serie. Serien påminner om Verdandis småskrifter, som i dag tillhör historien."

Ulf Modin, Socialistisk Debatt.Det nya Centralasien

av Olivier Roy
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Ingvar Rydberg
Bok 81

» 122:-
  De fem centralasiatiska republiker som blev självständiga vid Sovjetunionens upplösning 1991 är produkter av sovjetsystemet. De yxades till mellan 1924 och 1936 i fråga om såväl gränser och namn som t o m nuvarande språk av en makt som var angelägen om att bryta banden med en alltför rik historia. De tycks ha stigit fram ur intet och kan därför förefalla konstlade och bräckliga. Men de har likväl etablerat sig. 

Trots ofta dramatiska inre förlopp, såsom inbördeskriget i Tadzjikistan, har dessa republiker blivit alltmer etniskt homogena. Och om ifrågavarande folks nationella känslor råder det föga tvivel. Inget talar för en återgång till rikena som fanns före den ryska tiden, inte heller för någon form av återuppväckt Sovjetunion grupperad kring ett pånyttfött Ryssland. Panislamism, panturkism och "nysovjetism" är ihåliga ord, även om en islamisk pånyttfödelse onekligen har ägt rum. Istället har den etniska nationalismen på gott och ont gett upphov till en ny form av legitimitet. För att förstå den måste vi skärskåda den sovjetiska smältdegeln, ur vilken de nuvarande republikerna utgått, men också strävan från deras sida att inte uppehålla sig vid denna något genanta födelseakt utan att i ett ofta mytomspunnet förkolonialt förflutet söka efter grundvalar för en ny identitet.


Entrepenörskapets psykologi

av Frederic Delmar
Pocket / ca 128 sidor
Bok 61

» 122:-

 

Innovation och kreativitet

av BENGT-ARNE VEDIN
Pocket / 366 sidor
Bok 49

» 122:-
  De flesta framtidsforskare strävar efter att förstå och förutsäga långsiktiga utvecklingsförlopp. Med hjälp av prognoser och scenarier tecknas troliga - och möjliga - bilder av framtiden.

Men framtiden formas inte bara i de långsiktiga utvecklingsförloppen, utan också genom de plötsliga vändningar och överraskningar, som ingen kunde förutse. Det är sådana överraskningar, som vi förbinder med begrepp som kreativitet och innovation, som är ämnet för denna bok.

Bengt-Arne Vedin har under många år arbetat med frågor kring kreativitet och innovationer. Den bok, som här presenteras, är ett resultat av ett forskningsprojekt vid Institutet för Framtidsstudier, där forskning om kreativa processer under många år har varit ett centralt inslag.


"Med utflykter i så skilda världar som religionens, konstens, litteraturens och filosofins söker författaren lägga en grund för förståelsen av kreativitetens natur. En synnerligen intressant och infallsrik bok för både praktiker och teoretiker. Bengt-Arne Vedin är välkänd skribent och professor."

Åke Nylander, BTJ.Internationella organisationer

av CHARLES ZORGBIBE
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Carl G Liungman & Peter Sakte
Bok 13

» 122:-

  FN, NATO, EG, EU, OAS, OPEC, FVF, FFI etc. etc. – förkortningar som ständigt möter tidningsläsaren. De står för några ur den ständigt växande floran av internationella organisationer på de mest skiftande områden.

Charles Zorgbibe, expert på offentlig rätt, presenterar dem, deras historia, hur de är uppbyggda och hur de fungerar, vilken roll de spelar (eller har spelat) – och vilken roll de kan tänkas spela i framtiden.


"Boken riktar sig till jurister och samhällsvetare samt till folk i förvaltning och näringsliv som behöver orientering i detta stoff."

Anders Weidung, BTJ, Sambindningen.


"Författaren förefaller vara mycket kunnig på sitt område, liksom de andra författare vilka skriver i denna serie. Serien påminner om Verdandis småskrifter, som i dag tillhör historien."

Ulf Modin, Socialistisk Debatt.Latinamerikas ekonomi

av JACQUELINE BEAUJEU-GARNIER & CATHERINE LEFORT
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Ulrika Jakobsson
Bok 41

» 122:-

  De latinamerikanska länderna är idag angelägna om sin drygt sekelgamla självständighet. Man försöker skapa ett fungerande ekonomiskt system och finna sin egen väg till ett modernt samhälle, men de latinamerikanska staternas stora skuldsättning binder samman dem med västländerna och skapar en explosiv situation som kan sätta den världsekonomiska balansen i fara.

En lång period av instabilitet åtföljd av uppkomsten av en rad militärdiktaturer har fått ge vika för demokratiska regimer, vilka idag tycks dra det längsta strået i Latinamerika. Författarna presenterar här en kortfattad framställning av Latinamerikas geografi, historia och de enskilda ländernas ekonomier med betoning på de större ländernas. Boken innehåller många kartor och tabeller.

J Beaujeu-Garnier är professor vid Paris Universitet I och Catherine Lefort är doktor i geografi.


"För den som är intresserad av ämnet finns det givetvis här mycket information att hämta. De är utmärkta att ha med sig i fickan, på bussen eller tåget."

Loe Önnered, Eskilstuna Kuriren.Marknadsföring

av ARMAND DAYAN
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Svante Hansson
Bok 59

» 122:-

  I en ständigt föränderlig omvärld med massproduktion och hård konkurrens har det blivit allt viktigare att saluföra sina produkter på rätt sätt. Marknadsföring innehåller en rad olika delar som skenbart är åtskilda men i verkligheten är beroende av varandra. Boken tar bl.a. upp: övergripande strategier, marknadskännedom (motivationsstudier, köpbeteende), produktkännedom (livscykel, värdeanalys, image), distribution och konkurrens, agerande på marknaden (olika typer av reklam, PR, förpackning, produktnamn, pris), produktlansering samt marknadsföring i icke-kommersiella organisationer.

 

Samerna

av CHRISTIAN MÉRIOT
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Åsa Forsberg
Bok 23

» 122:-

  Anspråkslös, är min första tanke när jag får boken i min hand: Vad vet jag om... Samerna? Frågan ställs utan omsvep på omslaget, och eftersom jag efter en kort självrannsakan kommer fram till att det just inte är så mycket, faller bokens format mig i smaken. Äntligen en bok som gör skäl för namnet pocket, som slinker ner i jackfickan och inte behöver tryckas in mellan blöja och fäll i barnvagnen. Jag tar med mig boken på buss och tåg och promenader. Jag förväntar mig något lättläst. Och helt fel har jag inte, även om jag blir förvånad över vad som går att få med på så få sidor. Professor Christian Mériot ... sätter full fart från början. "Allt" betas av, och formatet ger inte plats för kallprat. Samma grundlighet präglar framställningen från början till slut. Levnadsförhållanden, kost, sociala förhållanden, familjeorganisation, religiösa trosåskådningar behandlas ur alla tänkbara aspekter, historiska lika väl som samtida. Här saknas varken kampen om Altavatn eller detaljerade redogörelser för de nordiska regeringarnas hållning i olika frågor.

Eva Kärfve, SDS


Tredje världens skuldsättning

av Jean-Claude Berthélemy
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Gunnar Gällmo
Bok 55

» 122:-

  J-C Berthélemy, professor i ekonomi vid Université de Paris, gör en nyanserat och grundlig analys av tredje världens skuldsättning, som torde intressera både lekmannen och den som är bevandrad i nationalekonomiska teorier. I de fem kapitlen tar han upp (1) skuldkrisernas historia från den ökade kapitalexporten på 1800-talet, via 1930-talets depression fram till u-ländernas skuldsättning, (2) skuldsättningens mekanismer, svårigheten att mäta och definiera utlandsskuld, de olika aktörerna, samt de enskilda ländernas situation, (3) samspelet mellan utlandsskuld och ekonomisk tillväxt, (4) den ekonomiska teorin om landrisken. Slutligen beskrivs utvecklingen de senaste åren samt olika försök att lösa skuldproblematiken.

Urbanismens historia

av JEAN-LOUIS HAROUEL
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Line Ahrland
Bok 9

» 122:-

  Boken skildrar stadsbyggnadskonstens utveckling från antikens stadsstater, renässansens idealstäder, barockens kungliga prakt och 1800-talets esplanadsystem till 1900-talets funktionalism och våra dagars jättestäder som sväller över alla bräddar och förenar tekniskt raffinemang med den eländigaste slum. Harouel slutar med en vädjan till dagens och morgondagens planerare att rädda vad som återstår av landskap och vackra platser. Jean-Louis Harouel är professor vid Université Paris II.
"Bokens disposition och ansats kan väcka intresse att ta del av en mer detaljerad framställning av ämnet."

Anders Ekholm, BTJ, Sambindningen.Våldet

av YVES MICHAUD
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Carl G Liungman
Bok 25

» 122:-

  "För den som vill studera och fundera kring våld är den här boken av Yves Michaud en bra början. Den är synnerligen innehållsrik, kanske lite torr, främst genom redovisning av statistik och siffror – men samtidigt verkar den saklig och behandlar centrala frågor som har med våld att göra. Dessutom innehåller den en notapparat och litteraturförteckning, vilket underlättar vidare fördjupning. Boken inleds med försök till definition av våld, varefter Michaud i tur och ordning tar upp våldets historia, teknologi, administration, orsaker och filosofier. Krig, terrorism – både institutionaliserad i form av statsterrorism och i form av våld nerifrån, brottslighet och våld såsom det speglas i massmedia behandlas. I finstilta avsnitt kan man läsa om filosofer som Hegel, Sorel, Walter Benjamin och Sartre och deras synpunkter på våld. Också Freud och Lorenz berörs i avsnittet om aggressivitetens psykologi. Boken är lämplig både för enskild läsning och i studiecirklar."

Per-Åke Walton, BTJ, Sambindningen.

Yves Michaud är professor vid Paris universitet