Religion
 
"När Alhambra-biblioteket besjälas av sådan entusiasm och lidelse för kunskap utgör det en stor tillgång för den svenska allmänheten, som annars är sorgligt svältfödd på god populärvetenskaplig litteratur."
(Staffan Bergsten, Upsala Nya Tidning)
Collection Que sais-je? eller Vad vet jag om - serien är jordens för närvarande mest omfattande uppslagsverk som vad omfånget av faktatext beträffar är mer än dubbelt så innehållsrik som t ex Encyclopedia Britannica. Delar av verket har översatts till fler än 40 språk.   Läs mer...
För beställningar eller frågor:


E-post order@alhambra.se

Adress:
Alhambra Förlag,
Stävievägen 31,
244 66 Furulund
 
 
 
 
Buddhismen

av HENRI ARVON
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Cecilia Franklin
Bok 16

» 122:-

Ett försök att redogöra för det totala antalet buddhister i världen är i förväg dömt att misslyckas.        

Kinas nya öppning mot den fria marknaden kan leda till en religiös renässans i landet där konfucianism, daoism och buddhism alltid har levt sida vid sida.

Henri Arvon ger här en överskådlig sammanfattning av denna religions 2500 år gamla historia. Buddhismens historiska och sociala bakgrund, Buddhas liv samt läran och dess omvandlingar och utbredning i hela det vidsträckta Asien behandlas i en rad av kapitel. Boken avslutas med ett kapitel om Buddhismen och Västerlandet.


"På svenska finns mycket litet skrivet eller översatt om buddhismen. Arvons bok är till format och innehåll liten och nätt. Innehållsmässigt ligger den på samma nivå som en text för gymnasiet."

Jan Bärmark, BTJ, Sambindningen.Egyptens gudar

av CLAUDE TRAUNECKER
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Cecilia Franklin
Bok 21

» 122:-

  Den moderna människan, som är van vid individens enhet också i fråga om gudar, blir lätt förvirrad inför den stora samlingen upphöjda men ombytliga varelser som befolkar den forn-egyptiska gudavärlden. De förefaller oss ogripbara i sina många skepnader – men de har funnits och svarar alltså mot ett sammanhang. Gudarna kommer alltid att hålla sin hand över Egypten.        

Somliga lever diskret vidare i olika förklädnader under tidsåldrar då ett annat tänkande härskar i världen. Vem vet om inte den heliga Maria från Egypten i Saint-Genès kyrkan i Flavigny är en av den goda, livsuppehållande gudinnan Renenutet-Thermuthis förvandlingsformer?        

Claude Traunecker är forskningschef vid CNRS


"...en unik möjlighet att skaffa en helhetssyn och en djupare förståelse (av ämnet) emedan den innehåller material som svårligen kan erhållas ens från större uppslagsverk."

Ulf Lindgren, BTJ, Sambindningen.


 


Gamla testamentet

av EDMOND JACOB
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Marie Jörgensen
Bok 43

» 122:-

  Man kan läsa Bibeln på många sätt. Den långa tid det tagit boken att utformas, den mångfald av litterära genrer som finns företrädda i den och Israels brokiga hitoria gör att vi måste använda flera olika infallsvinklar.        

I denna informativa bok redogör professor Jacob för Gamla Testamentets ursprung och sammanställning. De stora historiska verken, Profeternas böcker, poesin, vishetslitteraturen, de apokryfiska böckerna och Kanons böcker presenteras i en rad av kapitel. Boken avslutas med några råd till hur man bör läsa Gamla Testamentet, boken som förenar judar och kristna i en gemensam historia.

Edmond Jacob är professor emeritus vid Strasbourgs Universitet


Grekisk mytologi

av Pierre Grimal
Häftad / 124 sidor.. Andra reviderade upplagan
översättning Pär Svensson
Bok 12

» 140:-

  "Författaren, Pierre Grimal (1912-1996), var en av vår tids stora auktoriteter på grekisk och romersk historia, litteratur och kultur.  Han är författare till ett femtiotal verk i ämnet och har översatt många av klassikerna, Cicero, Seneca d.y., Tacitus, Plautus, m.fl. till franska.

"Tack vare myten har det heliga blivit mindre skräckinjagande; tack vare myten upphöjdes poesin till visdom."

Till den grekiska mytologin hör alla de sagor och legender som frodades i de grekiskspråkiga länderna mellan 800-talet f.Kr. och 300-talet e.Kr., då hedendomen led mot sitt slut.  Det är ett enormt vidsträckt fält, svårt att definiera och med starkt skiftande ursprung och karaktärer, men som har spelat och fortsätter att spela en viktig roll i vår andliga historia.
"När Alhambra-biblioteket besjälas av sådan entusiasm och lidelse för kunskap utgör det en stor tillgång för den svenska allmänheten, som annars är sorgligt svältfödd på god populärvetenskaplig litteratur." Staffan Bergsten, Upsala Nya Tidning
 

Helvetets Historia

av GEORGE MINOIS
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Mats Löfgren
Bok 58

» 122:-

  I alla tider har människan funderat på livet efter döden och uppfattningen att människor kommer att delas i flera grupper som ett resultat av de handlingar man utfört under jordelivet har varit vanlig. De rättrogna lyfts ofta till ett angenämt tillstånd av lättja och lyx, medan de förtappade själarna förpassas till de eviga plågornas rike.        

Historierna om vad som händer med de människor som hamnar i ondskans klor och beskrivningarna av de tusentals olika sätten att straffa dem som syndat har varit mycket detaljerade, rikt varierade och nästan djävulskt fantasifulla. Helvetets historia berättar om dem alla, från helvetesföreställningar i den antika orienten till vår tids uppfattning om helvetet.

 

Inkvisitionen

av JEAN TESTAS & GUY TESTAS
Övers. Margret Mattsson

Pocket / ca 128 sidor
Bok 60

» 122:-

  Denna bok berättar inkvisitionens långa och blodiga historia, om 1200-talets inre korståg, den fruktade spanska inkvisitionen och om den gudfruktiga slakten på indiander i den nya världen. Vå möter kända gestalter som Torquemada och Bernard Gui och får en grundlig genomgång av inkvisitionsprocessens steg och delar.        

De båda författarna relaterar inkvisitionen till det omgivande samhället och de nyanserar samtidigt den vedertagna bilden av inkvisitionens grynhet och omfattning. Inkvisitionens historia är alltid aktuell då den handlar om eviga frågor som tolerans, religions- och åsiktsfrihet. Att lära sig om tidigare övergrepp är ett sätt första steget mot att hindra att de upprepas.

 

 

Islam enligt Koranen

av Christer Hedin
2:a uppl / Danskt band med flik / 146 sidor
Bok 51

» 148:-

  Islam är en religion av växande betydelse.  Världens muslimer är starkt medvetna om sin religiösa identitet.  Islam är en viktig inspirationskälla för kultur och politik.  I Europa har antalet muslimer vuxit under senare år.  Islam är där, liksom i hela världen, den största religionen efter kristendomen.

Koranen är islams heliga skrift.  Den ligger till grund för muslimernas tro och tankevärld.  Den läses och citeras i alla sammanhang med största vördnad.  Utanför islam är Koranen också välkänd.  Många vet vad den betyder men de vet fördenskull inte alltid vad den innehåller.  Vad står det egentligen i Koranen?

Islam enligt Koranen vill hjälpa sina läsare att få svar på den frågan.  Koranen finns på svenska, men kan vara svår att läsa.  Man behöver ledning för att finna en väg genom texterna.  Samma fråga avhandlas ofta på olika ställen i Koranen.  En jämförelse mellan dem ger en mer nyanserad bild av innehållet än enstaka verser.  Koranen har många beröringspunkter med andra religioners texter.  Allt detta inbjuder till reflektion och diskussion.

Christer Hedin är religionshistoriker och docent vid Uppsala universitet

Koranen

av RÉGIS BLACHÈRE
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Jens Nordenhök & Ingvar Rydberg
Bok 30

» 122:-

  Koranen är för muslimen "både en Uppenbarelsebok, en Helig skrift och en Lag. Den är dessutom en uppbyggelse- och läroskrift."
Liksom Bibeln är Koranen föremål för såväl filologisk som historisk kritik, dock inte alls i samma utsträckning som kristendomens urkund. Sålunda har det inte hittills varit möjligt att kronologiskt tidfästa de olika kapitlens, surornas, tillkomst.        

Nedteckningen av uppenbarelserna inleddes under Muhammeds tid. Den systematiska sammanställningen av Koranen skedde emellertid inte förrän två decennier efter Profetens död. Det gjordes först under den tredje kalifens, Uthman, ledarskap på 650-talet. Studerar man dessa skrifter får man onekligen en god översikt över islam såväl i historia som nutid.

Göran Åberg, Jönköpings-Posten.

Régis Blachère var professor vid Sorbonne. Han översatte Koranen till franska (Le Coran 1949-1951).


Blachère presenterar en imponerande faktasamling om islams heliga skrift..

Björn Ericsson, BTJ, Sambindningen. 

New Age

av JEAN VERNETTE
Övers. Carl G Liungman
Pocket / ca 128 sidor
Bok 32

» 122:-

  Med en kritiskt positiv inställning granskas anspråken på en ny tidsålders början, rötterna i österländskt tänkande samt esoterik och teosofi, helhetssyn, medvetandeutvidgning, meditation och visualisering. Ett annat viktigt inslag är olika alternativa medicinska och psykologiska behandlingsmetoder.

Ekologi och holism exemplifieras med det skotska alternativsamhället Findhorn och Gaiahypotesen, där jorden ses som en levande organism stadd i medvetandeutveckling. Slutkapitlet ägnas åt det mystiska sökandet utanför de traditionella religionerna. Författaren kritiserar de kommersiella och ytliga överdrifterna i många New Age-företeelser, men anser att det i dessa också finns en stor positiv potential. Boken ger en saklig och översiktlig introduktion till detta sammansatta fenomen.

Stefan Heinstedt, BTJ, Sambindningen.


Man vet en del mera om New Age när man har läst den än förut.

Per Beskow, SDS.Nya testamentet

av OSCAR CULLMAN
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Gunnar Lundin
Bok 46

» 122:-

  Professor Oscar Cullmann, f. 1902, är den nytestamentliga forskningens "grand old man". Efter en tids verksamhet i Strasbourg arbetade han som forskare och föreläsare i Basel, fr o m 1949 dessutom vid Sorbonne. Banbrytande är hans monografi "Petrus" (sv. övers. 1955), ett viktigt inlägg i den ekumeniska debatten.        

Den nu till svenska översatta boken är fängslande, kunskapsrik, på flera områden rik också på detaljerade uppgifter.
... Det stora värdet som består i hans bok är främst de breda översikterna, den sakkunniga ledningen av läsaren in i en fascinerande värld av spännande teorier om hur Nya Testamentet skrevs och bevarades till vår tid.

Ur förordet av Docent Gunnar Hillerdal.


Att böckerna har kunnat befästa och behålla sin ställning beror på att man faktiskt lyckats få stora namn att medverka och hålla sig inom den begränsade och speciella ram det gäller.

Inga Brandell, OBS-Kulturkvarten.Reinkarnation

av JEAN VERNETTE
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Pär Svensson
Bok 80

» 122:-

  Människans dröm om evigt liv har skapat många olika bilder: själarnas möte med Gud i himmelen, paradiset med jordelivets njutningar mångdubblade, de uppståndnas rike på jorden efter Uppståndelsens dag, dödsriket med irrande skuggor, helvetet med eviga plågor. En är drömmen om reinkarnationen, människans återfödelse som en annan människa eller ett djur. En mardröm för somliga: vet gat-soparen att han en gång varit maharadja? Minns åsnan att hon en gång varit människa?

I den här boken får vi en genomgång av reinkarnationstrons skiftande utformning, från de gamla egyptierna till New Age-rörelsen, och varför tron på en återfödelse kan kännas så trösterik för många: den förklarar livets orättvisor och genom att leva rättfärdigt kan vi hoppas på en bättre tillvaro i nästa inkarnation.

Boken tar också upp (den av många betvivlade) motsättningen mellan reinkarnationstron och kristen-domens gudomliga löfte om uppståndelse, och om våra eviga frågor om livets mening kan ges något svar i mänskliga trosföreställningar.

   

Samtida islam

av ALI MERAD
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Pär Svensson
Bok 2

» 122:-

  Denna bok ämnar ge en översikt av det nutida islamiska samhället, dvs det geopolitiska området, den "historiska rymd" och den sociokulturella sfär där det islamiska umma, ett världssamfund med över en miljard anhängare, verkar.

Trots de gemensamma idéer som förenar det islamiska samfundet är det inte någon enhetlig värld. Ingen kan bortse från de sociologiska skillnader och skiftande historiska förutsättningar som lett till att många muslimska folks livsöden sammanflätats med andra nationers eller imperiers.

Men det är sett ur ett brett geopolitiskt och kulturellt perspektiv som det islamiska samfundet får sin verkliga historiska tyngd. Det är därför ur dessa perspektiv som världen idag söker kunskap om islam och dess budskap.

Ali Merad är professor vid universitetet i Lyon.


"Kunskapen om islam är nödvändig för hela Europa idag. Ingen kommer att slippa undan ett privat – personligt – socialt ställningstagande de närmaste åren. Ali Merads bok är kanske den viktigaste skrift i sitt slag som går att uppbringa på den svenska bokmarknaden."

Thomas Nydahl, Kristianstads-Bladet.

"...en lättöverskådlig överblick över den islamska komplexiteten."

Dala-DemokratenSufismen

av JEAN CHEVALIER
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Åsa Forsberg
Bok 18

» 122:-

  Vad kan förena medeltida, arabiska och persiska, poeter och dansande turkiska dervischer med moderna västerländska författare? Sufismen, här presenterad av den franske filosofiprofessorn Jean Chevalier, är en väg som under århundradena lockat och lockar många in i mystikens värld.

Född och uppvuxen inom islam är sufismen i grunden konfessionslös: dogmer betyder ingenting, kärleken till Gud och föreningen med Honom är allt.

Jean Chevalier är professor i filosofi och f.d. Unesco-chef


Mitt hjärta erfor många passioner, men upptäckten av din kärlek bildar en enda... Åt människorna lämnar jag deras ägodelar och trosuppfattningar, sedan Du har blivit mitt land och min religion.

Ibn Arabi, (Store Mästaren, född i Murcia, Andalusien, 1165 - dog i Damaskus, Syrien, 1240)