Alhambras PocketEncyklopedi i samarbete med
Presses Universitaires de France

 

Collection Que sais-je?, eller Vad vet jag om - serien, är jordens för närvarande mest omfattande uppslagsverk som vad omfånget av faktatext beträffar är mer än dubbelt så innehållsrik som t ex Encyclopedia Britannica. Delar av verket har översatts till fler än 40 språk.

  Med 86 utgivna titlar hösten 2006 har Vad vet jag om - seriens svenska satsning utgiven av Alhambras PocketEncyklopedi blivit Sveriges största och billigaste källa till gedigen, heltäckande information i vitt skilda ämnen, från Kärnkraftavfall och Helvetets historia till Dinosaurierna och Aztekerna, och från JS Bach och orgeln och Statistik till Hollywood och Den islamska arkitekturen...

  Seriens encyklopediska dimension blir därmed den naturliga mötesplats där ett samspel mellan läsare, forskare och förlaget ska växa fram. Alhambras Pocket Encyklopedi välkomnar även svenska forskare som vill skriva för serien och därmed bidra med svenska experters kunskaper till det som annars hade förblivit otillgängligt för en bredare allmänhet.

Ett femtioårigt franskt förläggaräventyr bakom
världens största uppslagsverk

Kort historik

* De första böckerna i Vad vet jag om-serien utkom i maj 1941, mitt under andra världskriget. Frankrike var då ockuperat av Nazityskland.

* Den första bok i Vad vet jag om-serien som efterfrågades så mycket att den fick tryckas om utkom i augusti 1944.

* Den tusende Vad vet jag om-boken utkom den 9 juli 1962. Den behandlar området information.

* Den tvåtusende boken, som behandlar lexika och uppslagsverk, utkom i mars 1982.

* Den tretusende boken, som behandlar barockens anda, utkom i september 1994. (På svenska utgiven som nr 52, se sid. 57)

Skaparen av Vad vet jag om-serien var Paul Angoulvent. Hans tankeskapelse integrerades först i den franskspråkiga världens kollektiva intellektuella och vetenskapliga medvetande, men är nu accepterad som ett av de allra bästa vetenskapliga uppslagsverken även i många andra länder.

Vad vet jag om-serien föddes under de för Frankrike värsta stunderna av andra världskriget. Den växte fram som ett kulturellt och andligt gensvar på ett politiskt och militärt nederlag.

Genom att medvetet undvika varje kompromiss vad gäller ämnesexperternas kunskapsnivå, genom att respektera de olika ämnesområdenas självständighet, genom att uppmuntra författarna till redovisande av tvärvetenskapliga aspekter, genom att lägga vikt vid ämnesområdenas och kunskapernas historiska utveckling, samt genom att uppmana till ett redovisande av pågående forskning på området och ett skisserande av den troliga framtida utvecklingen, har förlaget lyckats göra Vad vet jag om-serien till ett av de bästa redskap som idag finns tillgängligt för förståelsen av den värld vi lever i.

Utgivningen av Vad vet jag om-serien har från begynnelsen styrts av följande principer:

  • Den kunskap om världen vi lever i som den moderna vetenskapen nått fram till ger en förståelse av världen som är en förutsättning för bästa möjliga anpassning i den.
  • En stor del av den kunskapen fanns förr bara att tillgå på universitet, högskolor och forskningsinstitutioner. Genom Vad vet jag om-serien ska den kunskapen göras tillgänglig för alla, oavsett formell utbildning och ekonomi.
  • Böckerna i Vad vet jag om-serien ska vara präglade av respekt för olika uppfattningar och begreppssystem, och av insikten om att demokratin är ett från kunskapssynpunkt överlägset styrelseskick.
  • Nya ämnesområden ska ständigt uppmärksammas och behandlas, men utan att de etablerade ämnesområdenas självständighet ifrågasätts.
  • Serien ska avspegla parallelliteten mellan den samlade mänskliga kunskapens utveckling och allmänhetens intresseskiftningar. Vad vet jag om-böckerna syftar inte bara till att ge sina läsare nya kunskaper, utan även en känsla av gemenskap inom vetandets och kulturyttringarnas sfär.

Vad vet jag om-Serien är en aldrig sinande informationskälla med ett unikt format och en global vision. Vad vet jag om-seriens läsare har privilegiet att känna till ett av vår världs för närvarande bästa redskap för informationshämtning.

  Det finns en Vad vet jag om-bok för i stort sett varje ämnesområde. Den börjar med ämnets historia och fortsätter med att ge en översikt av de fakta som för närvarande insamlats på området.

  Författarna använder sig av ett lättbegripligt språk, men undviker för den skull inte att ge läsarna definitioner av varje områdes viktigaste fackuttryck eftersom sådana utgör en nyckel till förståelsen av området.

  Avslutningsvis skisseras inriktningen av den pågående forskningen i ämnet och vilka resultat man har anledning att vänta sig inom den närmaste framtiden.