Psykologi Filosofi
 
"När Alhambra-biblioteket besjälas av sådan entusiasm och lidelse för kunskap utgör det en stor tillgång för den svenska allmänheten, som annars är sorgligt svältfödd på god populärvetenskaplig litteratur."
(Staffan Bergsten, Upsala Nya Tidning)
Collection Que sais-je? eller Vad vet jag om - serien är jordens för närvarande mest omfattande uppslagsverk som vad omfånget av faktatext beträffar är mer än dubbelt så innehållsrik som t ex Encyclopedia Britannica. Delar av verket har översatts till fler än 40 språk.   Läs mer...
För beställningar eller frågor:


E-post order@alhambra.se

Adress:
Alhambra Förlag,
Stävievägen 31,
244 66 Furulund
 
 
 
 
Arabisk idéhistoria

av MUHAMMED ARKOUN
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Pär Svensson
Bok 10

» 122:-

  Muhammed Arkoun, professor vid Sorbonne i Paris, ger här en översikt av den arabiska idéhistorien från 600-talet till våra dagar. I centrum står, självfallet, den islamska teologin och filosofin genom århundradena.

Men det är ingen tvekan om var författaren har sitt hjärta: hos den framtida, kritiskt tänkande arabiska filosofin som gjort sig fri från såväl de politiska ideologiernas som den religiösa fundamentalismens bojor.
 

"Om Ali Merads Samtida islam i samma serie redogör för de yttre politiska händelserna kan Arkouns Arabisk idéhistoria sägas skildra de inre ideologiska skeendena. Översättaren har med utmärkt precision klarat av sin uppgift. Litteraturhänvisningarna tyder på en synnerligen livaktig islamforskning vid franska universitet och boken ger nyckeln till avancerade studier i ämnet."

Björn Ericsson, BTJ, Sambindningen

"Den lilla boken är kompendieartad och synnerligen faktaspäckad, men trots detta pedagogisk och översiktlig. En behändig kunskapsgruva fylld med arabisk idéhistoria."        

Axel W Karlsson, Dagen.

   

Barockens anda

av ANNE-LAURE ANGOULVENT
Övers. Ingvar Rydberg
Pocket / ca 128 sidor
Bok 52

» 122:-

  Barockens anda behandlar de intellektuella och kulturella strömningarna i vid mening under barocktiden (1540-1700). Dessa står i viktiga avseenden i motsättning till den föregående renässansens ideal med dess förhärligande av den hedniska antiken.

Barocken kallas ofta den triumferande motreformationens konst och kan sägas ha kodifierats vid det av påvemakten anordnade, 1563 avslutade tridentinska kyrkomötet. Den hade emellertid som man kan förstå av sammanhanget medvetet betydligt vidare implikationer än de rent konstnärliga och författaren gör en vid exposé över filosofi (Descartes, Pascal, Spinoza), statsteorier (Campanella, Hobbes), naturvetenskap (Copernicus, Galilei, Newton), litteratur och musik förutom konst.

Författaren försöker finna gemensamma drag hos dessa yttringar av det tidigmoderna europeiska medvetandet och betonar sådana fenomen som balansen i rörelsen, illusion visavi verklighet, deismen (Gud är närvarande överallt därför att han inte finns på någon närmare bestämd plats). Ett tjugotal biografier om de behandlade personligheterna är inbakade i framställningen.

Anne-Laure Angoulvent är statsvetare och barnbarn till Collection Que sais-je?-grundare, Paul Angoulvent. Hon är för närvarande även förlagschef för den franska jätteserien.


C G Jung

av CHRISTIAN GAILLARD
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Svante Hansson
Bok 67

» 122:-

  Jungs verk är föremål för en fortgående, ofta häftig debatt - då och då flammar den upp på tidningarnas kultursidor. Läsaren av Gaillards bok kommer att förstå vad debatten handlar om - och föra den med sig själv.

 

 

Esoterismen

av ANTOINE FAIVRE
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Cecilia Franklin & Hesham Bahari
Bok 38

» 122:-

  Trots att det råder delade meningar om ordets innebörd talar man alltmer om esoterism, vilket framgår av bokhandelns välförsedda hyllor och det utrymme detta ämne får i media. Innebörden i ordet esoterism, som egentligen aldrig har preciserats, är mer svävande än någonsin. Men esoterismen har redan fått status som eget forskningsfält, såväl i Frankrike som i USA där man inrättat universitetskurser i ämnet.

Boken inleds med en teoretisk genomgång av esoterismens grundvalar. Sedan ägnas de 5 kapitlen åt i tur och ordning 1. De nutida esoteriska strömningarnas antika och medeltida källor, 2. Esoterism i renässansens och barockens eldar, 3. Esoterism i upplysningens skugga, 4. Från romantiskt vetande till ockultism och 5. Esoterismen under 1900-talet.

Antoine Faivre är rektor vid Ecole Pratique des Hautes Etudes, Section des Sciences Religieuses.

 

Estetiken

av DENIS HUISMAN
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Jon Milos och Hans Johansson
Bok 62

» 122:-

  Försöken att förklara varför det sköna är skönt, att definiera det sköna i konsten, att beskriva skönhetens alla uppenbarelseformer har gjorts, och görs, av filosofer genom alla tider. Här presenteras både estetikens historia och dess olika aspekter: Konstens filosofi, psykologi och sociologi, konsten och naturvetenskapen, konsten och moralen...

 


  Författaren lyckas presentera estetikens grundläggande begrepp och problemområden från Sokrates till idag på ett sätt som är både överskådligt och underhållande.

Dick Claesson, BTJ.Freud

av ROLAND JACCARD
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Carl G Liungman & Peter Sakte
Bok 28

» 122:-

  Turen har nu kommit till psykoanalysens grundare Sigmund Freud (1856-1939). Syftet med just den här boken är att på ett behagligt sätt ge den oinvigde en bild av människan och vetenskapsmannen från Österrike. Jaccard har verkligen lyckats åstadkomma ett intresseväckande och lättläst alster, som också inspirerar till ett fortsatt studium av Freud. Anekdoter och belysande citat kryddar framställningen och bidrar till textens lättillgänglighet. Men trots det populärvetenskapliga anslaget saknar inte framställningen substantiellt innehåll. Vissa partier som tar upp Freuds teorier är t.o.m. aningen snåriga och förutsätter grundläggande förkunskaper, särskilt då i psykoanalysens terminologi. Ett fristående kapitel ägnas åt Freud och konsten.

Jonas Herrlin, BTJ, Sambindningen.


Här finns allt väsentligt med, det som man vanligen får gå till facktidskrifter för att läsa, och för det mesta i en lättläst form.

Marianne Ekenbjörn, Vadstena Tidning.Kärleken

av PIERRE BURNEY
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Pär Svensson
Bok 20

» 122:-

  Kärleken – ett motiv som skalderna har älskat sedan urminnes tid! Här behandlas den ur alla tänkbara aspekter: historisk, moralisk, sexuell, social och mellan olika kontrahenter: kärleken mellan älskande, mellan man och hustru, föräldrar och barn och vice versa, kärleken till nästan. Begreppen Eros och Agape får en fin analys och kärleken som livgivande kraft, men även dess negativa sidor, behandlas utförligt. De stora filosoferna och poeterna kommer ofta till tals i denna lärda men lättillgängliga framställning av kärleken, "den enda drivande kraften i universum"!

Pierre Burney är lektor vid Roms universitet


"Huvudmålgrupp är personer intresserade av kärlekens teori, inte dess praktik. Jag ser Burneys bok som ett komplement till Francesco Alberonis och Erich Fromms ... böcker."

Bengt Bengtsson, BTJ, Sambindningen.Myternas funktion

av JUAN RIVANO
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Manni Kössler
Bok 42

» 122:-

  Juan Rivano har varit verksam som universitetslärare i kunskapsteori i Chile och forskar numera vid universitetet i Lund. Han har skrivit ett femtiotal böcker, många inom logik och kunskapsteori, men även böcker där han behandlar självständiga teman, såsom teknologins betydelse, den nya darwinismen Diogenes, och cynismen, metaforen, för att nämna några.

I den här boken visar Rivano att vi med hjälp av myterna – och då främst stridsmyterna – bättre kan förstå och mer verksamt fördjupa utforskandet av vårt samhälle och vår kultur.Parapsykologi

av Yvonne Castellan
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Pär Svensson
Bok 73

» 122:-


Platon och akademin

av JEAN BRUN
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Eva Backelin
Bok 22

» 122:-

  Chockerad över Sokrates död ville Platon göra politiken moralisk; problemet är att veta om det ligger en fara eller inte i uppkomsten av en motsatt rörelse, en politisering av moralen. Om praxis ofta alstrar logos, får man förneka logos varje rätt att döma praxis? Är det politiken som skapar etiken eller etiken som bör skapa politiken och följaktligen bedöma den? Är det Nationen, Fosterlandet, Staten som är alltings mått?        

Jean Brun, professor vid universitetet i Dijon, redogör här för Akademins utveckling under och efter Platon, Sokrates död och vad den betydde för filosofin, de första dialogerna fram till Staten, kunskapen, idéerna och myterna och deras betydelse för Platons filosofi, Platons syn på rättfärdighet och samhälle, statens organisation och dess förfall mm.


Boken är väldisponerad och lättläst, även om den som är ovan vid filosofiska texter måste beväpna sig med tålamod.

Sigvard Härnring, BTJ Sambindningen.Sokrates

av Louis-André Dorion
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Jan Stolpe
Bok 86

» 122:-

  Sokrates kallas ofta filosofi ns fader. Även om han kanske inte grundade filosofin är han den förste som vände sig bort från studiet av naturen och betonade att det filosofi ska tänkandet i fortsättningen enbart borde syssla med mänskliga angelägenheter. Eftersom han intog denna ståndpunkt och heller inte efterlämnade något i skrift har man länge sökt spåren av den sanne Sokrates, den historiske Sokrates i Platons, Xenofons, Aristofanes och till och med Aristoteles skrifter. Men vart och ett av dessa vittnesbörd ger oss en annorlunda bild av filosofen och tillskriver honom ett annorlunda tänkande. I denna bok visar författaren hur olika porträtten är och förklarar dem, han visar hur Sokrates lärjungar och samtida har tillägnat sig filosofi historiens förste martyr och ofta gjort honom till talesman för sina egna läror.

Louis-André Dorion är professor i antik filosofi vid universitetet i Montréal i Kanada. Han har översatt Xenofons hågkomster om Sokrates till franska, likaså ett antal av Platons dialoger.

   

Sexuella perversioner

av GÉRARD BONNET
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Pär Svensson
Bok 79

» 122:-

  Studiet av sexuella perversioner är en av de mest fruktbara inkörsportarna till en ökad förståelse av det mänskliga psykets djupast liggande mekanismer. Sexuella avvikelser har förekommit i alla kulturer och de täcker ett brett spektrum av beteenden som alla följer sin egen logik. Gemensamt för dem är dock att de bildar ett komplext system som hela personligheten struktureras kring.

Genom historien har perversionerna ofta förknippats med moraliska fördömanden och tabun. Det var först med psykoanalysen som de började ses som specifikt mänskliga beteenden som inte nödvändigtvis måste förklaras utifrån religiösa, juridiska, moraliska eller medicinska föreställningar. På så sätt blev det accepterat att se dem som ett uttryck för en av sexualitetens grundläggande beskaffenheter.

Boken ger en grundlig beskrivning av perversionernas koppling till det omedvetna och går noga igenom symptom och omedvetna innebörder hos de viktigaste avvikelserna: sadism och masochism, fetischism och transvestism, exhibitionism och voyeurism samt homosexualitet och pedofili. Boken avslutas med ett kapitel om psykoanalys av sexuella avvikare och de speciella svårigheter som terapeuten ställs inför i en sådan situation.

   

Våldtäkt

av Gérard Lopez & Gina Filizzola
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Birgitta Schwartzman
Bok 77

» 122:-

  Våldtäkt är ett brott som på senare år har debatterats flitigt i Sverige. En debatt som i år, 2001, blivit aktuellare än någonsin genom Sexualbrottskommitténs betänkande Sexualbrotten. Boken Våldtäkt riktar huvudintresset inte på juridik och statistik utan på det mänskliga, på de psykiska trauman som kränkningen tillfogar våldtäktsoffren, både vuxna och barn, och på metoder att läka dessa trauman. Men den tar också upp problemen med att finna metoder att behandla gärningsmännen för att motverka återfall. Boken innehåller en svensk bibliografi och praktiska upplysningar med uppgifter om vart våldtäktsoffer kan vända sig för att få stöd och hjälp.